Vertrouwenspersoon

Sociale veiligheid binnen Stella Maris

We vinden het binnen Stella Maris Waterscouting belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Stella Maris Waterscouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven.

Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

We vinden het belangrijk dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. Daarbij moet je je veilig en thuis voelen binnen onze vereniging. Het kan gebeuren dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Stella Maris Waterscouting een vertrouwenspersoon aangesteld.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven.

Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Stella Maris Waterscouting getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn.

In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als Bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, minderjarigen en ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.

Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je een gesprek of advies wilt wanneer je het moeilijk vindt of het onwenselijk is om hier direct met de betrokken(en) over te praten. Onderwerpen waar je met de vertrouwenspersoon over kan praten zijn: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over zaken gaan die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld wanneer een lid niet deel kan nemen vanwege financiële problemen.

Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt wordt in vertrouwen behandeld. Dit betekent dat niemand hoeft te weten over dat wat je met een vertrouwenspersoon bespreekt.

Andere mensen, zoals ouders of het bestuur, worden alleen ingelicht als je dit samen met de vertrouwenspersoon afspreekt.

Als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact opgenomen worden met bestuur van de vereniging en eventueel ouders of verzorgers.

Samen met de vertrouwenspersoon kan er gezocht worden naar een oplossing voor jouw vraag. De vertrouwenspersoon kan je bijstaan in gesprekken maar zal niet optreden als mediator. Als het nodig is dan kan de vertrouwenspersoon je in contact brengen met personen of organisaties die je kunnen helpen met een specifiek probleem. In ernstige gevallen kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het doen van aangifte en het in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Kortom:

De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het Bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Binnen onze vereniging zijn Hannah van Nieuwkuijk en Nick Strous de vertrouwenspersonen.

Om een afspraak te maken met de vertrouwenspersonen kun je gebruik maken van onderstaand contactformulier.

(Deze mail is vertrouwelijk en wordt alleen door de vertrouwenspersonen gelezen)